شرایط و ضوابط استفاده

جهت ثبت سفارش در سایت شیرپوینت سنتر رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.

  1. ابندا در سایت ثبت نام نمایید.
  2. تعداد و نوع محصول مورد نیاز را انتخاب نمایید.
  3. اطلاعات آدرس را تکمیل نمایید.
  4. از طریق فیش بانکی اقدام به پرداخت نمایید.
  5. پس از ثبت اطلاعات پرداخت محصول مورد نظر ارسال خواهد شد.

درصورت انصراف مبلغ پرداخت شده عودت خواهد شد.