فهرست محصولات این تولید کننده Boostsolution

در هر صفحه
 • 3,700,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Boostsolutions AD Administration و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  3,700,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 2,900,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Boostsolutions AD Information Sync و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  2,900,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 3,200,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Boostsolutions AD Self Service و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  3,200,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 2,900,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Boostsolutions Business Charts و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  2,900,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 2,800,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Boostsolutions Cascaded Lookup و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  2,800,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 3,300,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Boostsolutions Column/View Permission و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  3,300,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 2,960,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Boostsolutions Data Connector و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  2,960,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 2,960,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Boostsolutions Excel Import و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  2,960,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 1,900,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Boostsolutions Item Permission Batch و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  1,900,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 2,100,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Boostsolutions Password Change & Expiration و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  2,100,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 2,500,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Boostsolutions Password Reset و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  2,500,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 4,800,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Boostsolutions Permission Manager و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  4,800,000 ریال
  فقط آنلاین