فهرست محصولات این تولید کننده KWIZcom

در هر صفحه
 • 2,960,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  KWiz Calendar Plus و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  2,960,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 3,330,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  KWiz Cascading LookApp field و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  3,330,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 3,300,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  KWiz Column/Field Permissions و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  3,300,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 1,850,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  KWiz Conditional Formatting و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  1,850,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 2,850,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  KWiz Data View Plus Web Part و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  2,850,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 2,400,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  KWiz Datasheet View و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  2,400,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 2,120,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  KWiz Default Values و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  2,120,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 5,500,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  KWiz Discussion Board Feature و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  5,500,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 3,100,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  KWiz Field Constraints و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  3,100,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 3,700,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  KWiz KPI Field Type و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  3,700,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 4,070,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  KWiz Printing Feature و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  4,070,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 4,000,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  KWiz User/Group Redirection web part و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  4,000,000 ریال
  فقط آنلاین